Regulamin

X Edycji Euroregionalnej Ligi Biegu na Orientację - sezon 2017

Wykaz istotnych nowości w stosunku do Regulaminu z roku 2016 znajduje się na końcu regulaminu.

Wersja do druku:  PDF - pobierz (po modyfikacji z dn. 8.04.2017r.)

Modyfikacja z dn. 8.04.2017r. - dot pkt.  III i VI .

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Euroregionalna Liga Biegu na Orientację zwana dalej Euroligą jest nieformalnym przedsięwzięciem klubów sportowych z Republiki Czeskiej i Polski, w formie amatorskiego rankingu stworzonego w oparciu o cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w biegu na orientację organizowanych w województwach przygranicznych: dolnośląskim, opolskim i śląskim (po stronie polskiej) oraz przygranicznych krajach: Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým oraz Moravskoslezským (po stronie czeskiej). Gościnnie mogą zostać włączone zawody rozgrywane na terenie euroregionów położonych w innych województwach i państwach.

II. CELE LIGI

a) popularyzacja biegu na orientację w Euroregionach,

b) wzajemna promocja zawodów zaliczanych do Ligi,

c) zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej,

d) zwiększenie udziału zawodników czeskich na zawodach organizowanych przez polskie kluby i Polaków na zawodach organizowanych przez Czechów,

e) zwiększenie wachlarza możliwości finansowania zawodów przez podkreślenie transgranicznego ich charakteru,

f) wspólne klasyfikowanie zawodników polskich z czeskimi oraz zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z amatorami,

g) wyłonienie najlepszych z najaktywniejszych zawodników uczestniczących w zawodach w poszczególnych kategoriach.

III. ORGANIZATORZY

Organizatorem Euroligi jest Rafał Mastela z Jastrzębia-Zdroju, we współpracy z klubami organizującymi poszczególne zawody. 

Koordynatorem ze strony czeskiej jest Lukáš Bjolek z Frydka-Mistka.

Współorganiztorami Euroligi w 2017 roku są:

Ze strony czeskiej: OB Havířov (HAV) , SKOB Frýdek - Místek (BFM), OOB TJ Sokol Frýdek-Místek (SFM)

Ze strony polskiej: UKS Reflex Rybnik, LUKS Azymek Zdzieszowice, UKS Lotna Zdzieszowice, ZSZ Jastrzębie-Zdrój, UKS Słoneczko Żory

IV. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW ZALICZANYCH DO LIGI.

Terminarz zawodów i miejsca rozgrywania zawodów znajdują się w zakładce KALENDARZ.

V. UCZESTNICY, WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZEŃ.

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy przynależność klubową. Na każdych zawodach szczegółowe warunki uczestnictwa, terminy i formę przyjmowania zgłoszeń określają ich organizatorzy, podając je w regulaminach zawodów (biuletyny informacyjne/rozpisy).

VI. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA.

1. W poszczególnych zawodach organizatorzy sami ustalają kategorie, w jakich rozgrywane będą zawody, z uwzględnieniem rangi zawodów i ilości przewidywanej liczby uczestników.

2. Punkty zdobywa się tylko w kategoriach, dla których będzie prowadzony Ranking (patrz w pkt. VI.3).

3. Wykaz kategorii, w których prowadzony będzie Ranking:

a) KIDS: łącznie osobno K10 i M10 (dzieci z roczników 2006 i młodsze), w tym K10N i M10N oraz K12 i M12 (dzieci z roczników 2005 i 2004)

b) JUNIOR GIRLS: łącznie  osobno K14 (dziewczęta z roczników 2004 i 2003), K16 (2002 i 2001), K18 (2000 i 1999)

c) JUNIOR BOYS: łącznie osobno M14 (chłopcy z roczników 2004 i 2003), M16 (2002 i 2001), M18 (2000 i 1999)

d) osobno K21 i M21 (młodzieżowcy i seniorzy z rocznika 1998 i starsi)

e) osobno K35 i M35 (masters z rocznika 1982 i starsi)

f) osobno K45 i M45 (masters z rocznika 1972 i starsi)

g) osobno K55 i M55 (masters z rocznika 1962 i starsi)

h) M65 (masters z rocznika 1952 i starsi)

4. Do rankingu prowadzonego w kategorii KIDS będzie można również zdobywać punkty startując w kategorii po wstążkach K10N i M10N (ale nie PK), z zastrzeżeniem, iż wynik bazowy w tych kategoriach wynosić będzie 60% wartości punktów dla kategorii podstawowej. 60% podstawa naliczania punktów dotyczy również zawodów, w których kategorie K10 i M10 nie będą rozgrywane.

5. Oznaczenie kategorii w zawodach rozgrywanych w Republice Czeskiej różni się od polskich jedynie literami. We wszystkich kategoriach wiekowych zaliczanych do rankingu Ligi (oprócz kategorii popularyzacyjnych) na końcu czeskiej nazwy kategorii umieszczana jest litera A, B, C lub E w zależności od siły kategorii i rangi zawodów. Oprócz tego kategorie kobiece, w Polsce oznaczane literą K, w Republice Czeskiej mają symbol D (np. kategoria K35 to czeska D35). Męskie kategorie zamiast litery M mają literę H (np. polska kategoria M14 to czeska H14). Kategoria popularyzacyjna dla rodziców z dziećmi KM10R to czeska HDR, natomiast kategoria OPEN to czeskie P2, P3, P4, P5 (gdzie P3 oznacza trasę ok. 3km, P4 ok. 4 km itd.).

VII. RANKING INDYWIDUALNY – zasady klasyfikacji i punktacji.

1. W rankingu Euroligi klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy z Polski i Republiki Czeskiej rywalizujący w kategoriach określonych w pkt. VI.3, którzy przynajmniej dwa razy raz wzięli udział w biegach rozgrywanych poza granicą swojego kraju. Powyższy wymóg nie dotyczy zawodników reprezentujących kluby będące organizatorami i współorganizatorami Ligi. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika z innego kraju jest jego udział w przynajmniej po jednym biegu w Polsce i Czechach.

2. Zawodnikom przyznaje się punkty do rankingu w kategorii, do której się zgłosili na danych zawodach (z zastrz. pkt. VI.2) – możliwe jest więc, że w Rankingu zawodnik będzie sklasyfikowany w więcej niż jednej kategorii. W przypadku połączenia kategorii przez organizatorów danych zawodów nie tworzy się osobnej podkategorii na potrzeby rankingu, a przelicza się czas wg wyników uzyskanych przez wszystkich zawodników startujących w połączonej kategorii.

2. Do klasyfikacji generalnej sumowane będą dwa rodzaje punktów: „za wynik" i „za udział". Do rankingu zaliczane będą wszystkie punkty z wszystkich startów.

A. Punkty „za wynik"

a. W każdej kategorii ustala się wynik bazowy - w kategoriach, w których sklasyfikowano 1-5 osób wynikiem bazowym jest wynik pierwszego zawodnika, w kategoriach, w których sklasyfikowano więcej niż 5 zawodników wynikiem bazowym jest średni wynik trzech najlepszych zawodników. Wynik bazowy stanowi równowartość 100 pkt.

b. Kolejni zawodnicy otrzymują proporcjonalnie mniej lub więcej punktów, w zależności od uzyskanego czasu. Różnica czasu pomiędzy wynikiem zawodnika a wynikiem bazowym stanowi procentową stratę/przewagę, którą się odejmuje/dodaje od/do wyniku bazowego z dokładnością do 1/100 punktu - punktów za wynik nie przyznaje się zawodnikom, którzy uzyskali czas stanowiący 200 lub więcej procent czasu wyniku bazowego. W przypadku podziału na zawodach kategorii na silniejsze i słabsze (np. E, A, B, C), każda następna słabsza kategoria ma wynik bazowy stanowiący 60% wartości kategorii o stopień silniejszej.

B. Punkty „za udział"

Za każdy bieg, w którym zawodnik brał udział, do klasyfikacji generalnej otrzymuje się 10 pkt. Punktów za udział do klasyfikacji indywidualnej nie otrzymują zwycięzcy klasyfikacji generalnej z roku 2016.

VIII. RANKING DRUŻYNOWY – zasady klasyfikacji i punktacji.

1. Klasyfikację drużynową prowadzi się wyłącznie dla klubów, towarzystw i stowarzyszeń, które spełnią dwa kryteria łącznie: mają przynajmniej trzech sklasyfikowanych zawodników w kategoriach indywidualnych oraz wzięły udział w minimum pięciu zawodach. Kluby, które są organizatorami zawodów wchodzących do kalendarza Euroligi klasyfikowane są bez konieczności spełniania powyższych kryteriów.

2. Do klasyfikacji generalnej drużynowej zaliczane będą wyniki z wszystkich etapów, bez względu na to, w którym momencie dany klub, towarzystwo lub stowarzyszenie osiągnie warunek określony w pkt. VIII.1 (klubowi, który spełni powyższy warunek w późniejszym czasie, zostaną naliczone punkty za wszystkie wcześniejsze etapy),

3. Punkty zdobyte przez zawodnika zapisywane są na konto tego klubu, który reprezentował on na danym etapie.

4. W każdym etapie dla klubu punktuje 5 najlepszych zawodników z różnych kategorii (suma 5 najlepszych indywidualnych zdobyczy punktowych "za wynik").

5. Do punktacji klubowej nie dolicza się punktów "za udział".

IX. NAGRODY

1. Zwycięzcy Indywidualnej Klasyfikacji Końcowej w każdej z kategorii z osobna otrzymają puchary. Osoby, które zajmą miejsca II i III również otrzymają puchary, pod warunkiem, że znajdą się sponsorzy, którzy sfinansują ich zakup.

2. Zwycięzcy Indywidualnej Klasyfikacji Końcowej w kategoriach K21 i M21 zostaną zwolnieni z konieczności wnoszenia opłat startowych na wszystkich etapach Euroligi w roku 2018 (pod warunkiem, że będzie ona rozgrywana) .

3. Drużyny, które w Klasyfikacji Końcowej zajmą miejsca I-III otrzymają puchary.

4. W przypadku pozyskania patronów lub sponsorów, możliwe jest fundowanie również innych nagród i świadczeń.

5. Podsumowanie X Edycji Euroligi 2017 oraz wręczenie nagród nastąpi na jednych z pierwszych polskich zawodów w roku 2018

6. Fundatorami nagród i pucharów Euroligi jest Rafał M., Józef F. oraz wszyscy organizatorzy zawodów, którzy zwalniają z wpisowego ubiegłorocznych zwycięzców Rankingu Indywidualnego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sędzią głównym rankingu Euroligi jest Rafał Mastela, któremu przysługuje możliwość interpretacji niniejszego regulaminu w sytuacjach spornych.

2. Sędzia główny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odwołanie zawodów, likwidowanie lub łączenie kategorii i inne sprawy leżące w kompetencjach organizatorów.

3. Reklamacje dotyczące klasyfikacji indywidualnych i drużynowych należy zgłaszać na adres e-mail: rafal@mastela.pl w ciągu 7 dni od opublikowania Klasyfikacji na stronie internetowej Ligi.

4. Oficjalna strona internetowa Ligi znajduje się pod adresem: www.euroliga.mastela.pl

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2017r.


Istotne zmiany w stosunku do roku 2016:


VII.2. ... Do rankingu zaliczane będą wszystkie punkty z wszystkich startów.

VIII.4. W każdym etapie dla klubu punktuje 5 najlepszych zawodników z różnych kategorii (suma 5 najlepszych indywidualnych zdobyczy punktowych "za wynik").

VIII.5. Do punktacji klubowej nie dolicza się punktów "za udział".

IX. NAGRODY

1. Zwycięzcy Indywidualnej Klasyfikacji Końcowej w każdej z kategorii z osobna otrzymają puchary. Osoby, które zajmą miejsca II i III również otrzymają puchary, pod warunkiem, że znajdą się sponsorzy, którzy sfinansują ich zakup.

2. Zwycięzcy Indywidualnej Klasyfikacji Końcowej w kategoriach K21 i M21 zostaną zwolnieni z konieczności wnoszenia opłat startowych na wszystkich etapach Euroligi w roku 2018 (pod warunkiem, że będzie ona rozgrywana) .


Regulamin  

IX Edycji Euroregionalnej Ligi Biegu na Orientację - sezon 2016

 

Istotne zmiany w stosunku do Regulaminu z roku 2015:

VII.1 - "W rankingu Euroligi klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy ..., którzy przynajmniej dwa razy raz wzięli udział w biegach rozgrywanych poza granicą swojego kraju...".

VII.B.a - "... Punktów za udział do klasyfikacji indywidualnej nie otrzymują zwycięzcy klasyfikacji generalnej z roku 2015".

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Euroregionalna Liga Biegu na Orientację zwana dalej Euroligą jest nieformalnym przedsięwzięciem klubów sportowych z Republiki Czeskiej i Polski, w formie amatorskiego rankingu stworzonego w oparciu o cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w biegu na orientację organizowanych w województwach przygranicznych,

W rankingu Euroligi klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy z Polski i Republiki Czeskiej rywalizujący w kategoriach określonych w pkt. VI.3, którzy przynajmniej dwa razy raz wzięli udział w biegach rozgrywanym poza granicą swojego kraju.

po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

II. CELE LIGI

a) popularyzacja biegu na orientację w Euroregionach,

b) wzajemna promocja zawodów zaliczanych do Ligi,

c) zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej,

d) zwiększenie udziału zawodników czeskich na zawodach organizowanych przez polskie kluby i Polaków na zawodach

organizowanych przez Czechów,

e) zwiększenie wachlarza możliwości finansowania zawodów przez podkreślenie transgranicznego ich charakteru,

f) wspólne klasyfikowanie zawodników polskich z czeskimi oraz zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z amatorami,

g) wyłonienie najlepszych z najaktywniejszych zawodników uczestniczących w zawodach w poszczególnych kategoriach.

III. ORGANIZATORZY

Głównym organizatorem Euroligi jest UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój

Współorganiztorami są:

Ze strony czeskiej: SKOB Banik Havirov (HAV) , SKOB Ostrava (MOV), TJ Stadion Novy Bor (STB), TJ Slezan Opava (SOP), SK Hana Orienteering Olomouc 

Ze strony polskiej: UKS Orientpark Iwiny, UKS Sparta Czyżowice, Bielsko-Biała O-Team, LUKS Azymek Zdzieszowice, UKS Lotna Zdzieszowice

IV. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW ZALICZANYCH DO LIGI.

Terminarz zawodów i miejsca rozgrywania zawodów znajdują się w zakładce KALENDARZ. Zawody podzielone są na dwa pakiety: czeski (7 biegów) i polski (13 biegów). Pakiety oznaczone są flagą państwową w odpowiednie rubryce.

V. UCZESTNICY, WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZEŃ.

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy przynależność klubową. Na każdych zawodach szczegółowe warunki uczestnictwa, terminy i formę przyjmowania zgłoszeń określają ich organizatorzy, podając je w regulaminach zawodów (biuletyny informacyjne/rozpisy).

VI. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA.

1. W poszczególnych zawodach organizatorzy sami ustalają kategorie, w jakich rozgrywane będą zawody, z uwzględnieniem rangi zawodów i ilości przewidywanej liczby uczestników. 

2. Punkty zdobywa się tylko w kategoriach, dla których będzie prowadzony Ranking (patrz w pkt. VI.3).

3. Wykaz kategorii, w których prowadzony będzie Ranking:

- K10 i M10 (dzieci z roczników 2006 i młodsze), w tym K10N i M10N

- K12 i M12 (dzieci z roczników 2005 i 2004)

- K14 i M14 (młodzież z roczników 2003 i 2002)

- K16 i M16 (młodzież z roczników 2001 i 2000)

- K18 i M18 (młodzież z roczników 1999 i 1998)

- K21 i M21 (młodzieżowcy i seniorzy z rocznika 1997 i starsi)

- K35 i M35 (masters z rocznika 1981 i starsi)

- K45 i M45 (masters z rocznika 1971 i starsi)

- K55 i M55 (masters z rocznika 1961 i starsi)

- M65 (masters z rocznika 1951 i starsi)

4. Do rankingu prowadzonego w kategoriach K10 i M10 będzie można również zdobywać punkty startując w kategorii po wstążkach K10N i M10N, z zastrzeżeniem, iż wynik bazowy w tych kategoriach wynosić będzie 60% wartości punktów dla kategorii podstawowej. 60% podstawa naliczania punktów dotyczy również zawodów, w których kategorie K10 i M10 nie będą rozgrywane.

5. Oznaczenie kategorii w zawodach rozgrywanych w Republice Czeskiej różni się od polskich jedynie literami. We wszystkich kategoriach wiekowych zaliczanych do rankingu Ligi (oprócz kategorii popularyzacyjnych) na końcu czeskiej nazwy kategorii umieszczana jest litera A, B, C lub E w zależności od siły kategorii i rangi zawodów. Oprócz tego kategorie kobiece, w Polsce oznaczane literą K, w Republice Czeskiej mają symbol D (np. kategoria K35 to czeska D35). Męskie kategorie zamiast litery M mają literę H (np. polska kategoria M14 to czeska H14). Kategoria popularyzacyjna dla rodziców z dziećmi KM10R to czeska HDR, natomiast kategoria OPEN to czeskie P2, P3, P4, P5 (gdzie P3 oznacza trasę ok. 3km, P4 ok. 4 km itd.).

VII. RANKING INDYWIDUALNY – zasady klasyfikacji i punktacji.

1. W rankingu Euroligi klasyfikowani są wyłącznie zawodnicy z Polski i Republiki Czeskiej rywalizujący w kategoriach określonych w pkt. VI.3, którzy przynajmniej dwa razy raz wzięli udział w biegach rozgrywanych poza granicą swojego kraju. W przypadku zawodników reprezentujących kluby będące organizatorami i współorganizatorami Ligi wymogiem sklasyfikowania jest wzięcie udziału w przynajmniej jednym biegu rozgrywanym za granicą. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika z innego kraju jest jego udział w przynajmniej po jednym biegu w Polsce i Czechach.

2. Zawodnikom przyznaje się punkty do rankingu w kategorii, do której się zgłosili na danych zawodach (z zastrz. pkt. VI.2) – możliwe jest więc, że w Rankingu zawodnik będzie sklasyfikowany w więcej niż jednej kategorii. W przypadku połączenia kategorii przez organizatorów danych zawodów nie tworzy się osobnej podkategorii na potrzeby rankingu, a przelicza się czas wg wyników uzyskanych przez wszystkich zawodników startujących w połączonej kategorii.

2. Do klasyfikacji generalnej sumowane będą dwa rodzaje punktów: „za wynik" i „za udział". Do rankingu zaliczane będzie:

- 4 (z 7 możliwych) najlepszych zdobyczy „za wynik" uzyskanych w etapach „PAKIETU CZESKIEGO"

- 7 (z 13 możliwych) najlepszych zdobyczy „za wynik" uzyskanych w etapach „PAKIETU POLSKIEGO"

- wszystkie punkty za udział.

3. Z zawodów 3-, 4- i 5-etapowych zalicza się maksymalnie dwa najlepsze wyniki.

A. Punkty „za wynik"

a. W każdej kategorii ustala się wynik bazowy - w kategoriach, w których sklasyfikowano 1-5 osób wynikiem bazowym jest wynik pierwszego zawodnika, w kategoriach, w których sklasyfikowano wiecej niż 5 zawodników wynikiem bazowym jest średni wynik trzech najlepszych zawodników. Wynik bazowy stanowi równowartość 100 pkt.

b. Kolejni zawodnicy otrzymują proporcjonalnie mniej lub więcej punktów, w zależności od uzyskanego czasu. Różnica czasu pomiędzy wynikiem zawodnika a wynikiem bazowym stanowi procentową stratę/przewagę, którą się odejmuje/dodaje od/do wyniku bazowego z dokładnością do 1/100 punktu - punktów za wynik nie przyznaje się zawodnikom, którzy uzyskali czas stanowiący 200 lub więcej procent czasu wyniku bazowego. W przypadku podziału na zawodach kategorii na silniejsze i słabsze (np. E, A, B, C), każda następna słabsza kategoria ma wynik bazowy stanowiący 60% wartości kategorii o stopień silniejszej.

B. Punkty „za udział"

a. Za każdy bieg, w którym zawodnik brał udział, do klasyfikacji generalnej otrzymuje się 10 pkt. Punktów za udział do klasyfikacji indywidualnej nie otrzymują zwycięzcy klasyfikacji generalnej z roku 2015.

b. Dzieci z kategorii popularyzacyjnych tzn. KM10R, P oraz uczestnicy kategorii, które nie są zaliczane do indywidualnych klasyfikacji generalnych (KM 20, 40, 50, 60, 70 i wyższe) zdobywają jedynie punkty za udział, które dodawane są do wyniku klubu w klasyfikacji drużynowej.

VIII. RANKING DRUŻYNOWY – zasady klasyfikacji i punktacji.

1. Klasyfikację drużynową prowadzi się wyłącznie dla klubów, towarzystw i stowarzyszeń, które spełnią dwa kryteria łącznie: mają przynajmniej trzech sklasyfikowanych zawodników w kategoriach indywidualnych oraz wzięły udział w minimum pięciu zawodach,  (imprezy wielodniowe i dwa biegi rozgrywane jednego dnia organizowane przez tego samego organizatora traktuje się jako jedne zawody). Kluby , które są organizatorami zawodów wchodzących do kalendarza Euroligi klasyfikowane są bez konieczności spełniania powyższych kryteriów.

2. Do klasyfikacji generalnej drużynowej zaliczane będą wyniki z wszystkich etapów, bez względu na to, w którym momencie dany klub, towarzystwo lub stowarzyszenie osiągnie warunek określony w pkt. VIII.1 (klubowi, który spełni powyższy warunek w późniejszym czasie, zostaną naliczone punkty za wszystkie wcześniejsze etapy),

3. Punkty zdobyte przez zawodnika zapisywane są na konto tego klubu, który reprezentował on na danym etapie.

4. W każdym etapie klub zdobywa punkty zarówno „za wynik", jak i „za udział" swoich zawodników.

5. W składowej „za wynik" dla klubu punktuje 10 najlepszych zawodników (suma 10 najlepszych indywidualnych zdobyczy punktowych) z zastrzeżeniem, że z jednej kategorii punktuje max. 2 zawodników.

6. W składowej „za udział" klub otrzymuje punkty za udział każdego zawodnika, który go reprezentował i wystartował w etapie, również w kategoriach popularyzacyjnych i sportowych, w których nie prowadzi się indywidualnej klasyfikacji generalnej (KM20, 40, 50, 60, 70 i starszych).

IX. NAGRODY

1. Zwycięzcy Klasyfikacji Końcowej w każdej z kategorii z osobna otrzymają puchary oraz zostaną zwolnione z konieczności wnoszenia opłat startowych na wszystkich etapach Euroligi w roku 2017 (pod warunkiem, że będzie ona rozgrywana) . Osoby, które zajmą miejsca II i III również otrzymają puchary, pod warunkiem, że znajdą się sponsorzy, którzy sfinansują ich zakup.

2. Drużyny, które w Klasyfikacji Końcowej zajmą miejsca I-III otrzymają puchary.

3. W przypadku pozyskania patronów lub sponsorów, możliwe jest fundowanie również innych nagród i świadczeń.

4. Podsumowanie IX Edycji Euroligi 2016 oraz wręczenie nagród nastąpi na jednych z pierwszych polskich zawodów w roku 2017.

6. Fundatorami nagród i pucharów Euroligi jest R. Mastela oraz wszyscy organizatorzy zawodów, którzy zwalniają z wpisowego ubiegłorocznych zwycięzców Rankingu Indywidualnego w poszczególnych kategoriach wiekowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Sędzią głównym rankingu EuroLigi jest Rafał Mastela.

2. Sędzia główny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odwołanie zawodów, likwidowanie lub łączenie kategorii i inne sprawy leżące w kompetencjach organizatorów.

3. Reklamacje dotyczące klasyfikacji indywidualnych i drużynowych należy zgłaszać na adres e-mail: rafal@mastela.pl w ciągu 7 dni od opublikowania Klasyfikacji na stronie internetowej Ligi.

4. Oficjalna strona internetowa Ligi znajduje się pod adresem: www.euroliga.mastela.pl